Juliao Vargas, Clara Stella. 2009. «Pensar Y Actuar La Paz: Giro epistemológico Y Giro praxeológico». P 5 (7):123-38. https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.5.7.2009.123-138.