Juliao Vargas, C. S. (2009). Pensar y actuar la paz: giro epistemológico y giro praxeológico. Polisemia, 5(7), 123–138. https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.5.7.2009.123-138